mandag 2. september 2013

Ulvestatus - Østmarka høsten 2013

Som vel alle som sokner til Østmarka burde ha fått med seg slo et revirhevdende ulvepar seg til i Østmarkas dype skoger i vinter. Forskningstatistikken forteller oss at det i ni av ti tilfeller blir valper ved slike tilfeller. Sporingsarbeid i vinter viste også løpeblod i urinen på tispa i februar. Sannsynligheten har følgelig vært stor for yngling og valpekull. Normalt skjer dette rundt månedskiftet april/mai.

Det er mange meninger om ulv uten at vi går inn på dette her. Det har florert mange rykter samt medieoppslag basert på rykter rundt ulvene i Østmarka. Blantannet ble det i juni blåst opp i endel medier at hannulven angivelig skulle ha blitt illegalt skutt og at muligens også et eventuelt valpekull var illegalt avlivet. Det har også vært rykter om utlagt giftåte etc. Ingenting av dette har vært påvist som annet enn rykter, men det har følgelig ført til at det gjennom sommeren har vært endel usikkerhet knyttet til ulvenparets eksistens samt eventuell yngling i Østmarka. Lenge var siste sikre tegn fra ulvene to unike bilder av ulvene et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA) tok 28 april. Se bilder og nyhetssak her: Østmarkaulvene fanget på kamera. Gjennom hele vårparten og sommeren har det hverken hvert observert spor eller tegn på ulv og flere antatt at ulven var borte. Statens naturoppsyn (SNO) har helle ikke mottatt meldinger om noen livstegn fra ulvene eller eventuelle valper i denne perioden.

25 Juli ble fire av Østbytunet skoles sauer som beitet ved Finland på Mønevann drept og delvis spist av rovdyr. Mennesker hadde ødelagt gjerdet slik at rovdyr kunne komme seg  inn. Undersøkelser viste at det etter all sannsynlighet var gaupe som har tatt livet av sauene. Men med mistanke om at ulven også har vært inne og spist da hele 90kg kjøtt var borte. Se avisartikkel her: Sauer drept av rovdyr i Losby

19 August bekreftet Rovdata at  begge ulvene i det mye omtalte Østmarkareviret var gjenfunnet i live bekreftet gjennom innsamlede møkkprøver fra slutten av Juli. Se nyhetssak her: Begge ulvene i Østmarka er funnet via DNA-analyser!

Sent i august viser det seg også at dna fra møkkprøver i forbindelse med de drepte sauene på Finland er møkk fra ulv både innenfor sauegjerde samt i området utenfor. Ulvene har følgelig høyst sansynlig vært innom og spist sau, men det er fortsatt anslått at en gaupe drepte sauene.

Lørdag 25 august observeres angivelig tre ulvevalper løpende langs vannkanten på et tjern under en fisketur i Østmarka. Valpene beskrives som på størrelse med langbente voksne alaska huskyèr. De samme fiskerne møter også angivelig på en voksen ulv ved et nabotjern samme kvelden. De angivelige tre ulvevalpene ble filmet. Ingenting kan fastslås ut fra observasjonene og filmsnutten, men dette kan tale for at det nå kan være ulvevalper i Østmarka. Filmen samt nyhetsartikkel om disse observasjonene kan leses/ses her: Her er ulvevalpene i Østmarka

Konklusjonen må være at det revirhevdene ulveparet fortsatt lever i beste velgående i Østmarkas dype skoger. Både forskerstatistikk vedr. yngling, samt observasjoner av mulige ulvevalper peker også i retning av at de kan ha fått valper og at vi følgelig kan ha en ulvefamilie på 5 eller flere individer i Østmarka i disse dager. Til frustrasjon for noen og til stor glede for andre.

 

Ulv og hund

Det er foreløpig ingen tegn på at ulveparet i Østmarka har vist aggressivitet ovenfor hunder og slik sett er sjansene små for at dette ulveparet plutselig skal begynne å gjøre dette. Hadde ulvene ønsket hadde de forlengst tatt hunder med den løshund tettheten vi gjennom året har i Østmarka.  Generelt kan man si løse hunder kan leve farlig dersom de slippes i et ulverevir. Risikoen for at noe skal skje er alikevel relativt liten. Men har du en hund som tar lange sløyfer på egenhånd i terrenget og i tillegg gir fra seg mye lyd kan den være mer utsatt. Dersom uhellet er ute kan konsekvensen være at hunden bli drept og eventuelt spist. Løse hunder som holder seg i nærheten av eier er normal helt trygge. Ulvens forhold til hunder er komplisert, ved at ulv og hund er meget nært beslektet. Ulver kan angripe hunder fordi de oppfattes som inntrengere i reviret, eller fordi de betraktes som mat. Ulv (især unge ulver på streif) kan på den andre siden også finne på å leke med hunden, og dette kan være vel så urovekkende for hundeeieren. Undersøkelser her i Skandinavia viser at det er spesielt familiegrupper som er mest hissige på jakthunder. I sær "løs på drevet halsende hund" kan være utsatt, men også stålos på f.eks elg kan provosere en ulv til angrep.

Ljff minner med dette jegere som jakter med løs hund i Østmarka, men også andre som ferdes i Østmarka og vurderer å ha hunden løs, om den risiko dette i ytterste konsekvens kan ha for hunden nå som vi har et ulvepar og muligens også med valper i Østmarka. 

Vi minner videre også om at i følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. Følges hundeloven er følgelig hunden din temmelig trygg i hht til ulv.


Standard forhåndsregler og informasjon vedr hund/ulv sakset fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) følger:


Hvis man vil unngå møter og mulige problemer med ulv, anbefales følgende tiltak. Unngå å slippe hunden løs på tur i marka. Gå heller med den i bånd. Jegere som jakter med hund må være oppmerksomme på risikoen for at hunden kan bli tatt av ulv. Prøv å få oversikt over eventuell tilstedeværelse av ulv i jaktområdet, hvis det lar seg gjøre. Man kan ringe inn jaktområdet og se etter spor langs veier, men dette krever gode sporingsforhold. Men det sikreste er å ikke jakte med hund eller å jakte med båndhund i ulverevir.

Under foto av noen sporobservasjoner av ulv i Østmarka  fra vinteren 2013:

 Løpeblod fra ulvetispa i nærheten av Skålsjøen i februar....

Nattfersk ulveutgravd maurtue nord i Østmarka naturreservat


 Her har ulveparet gått side om side over midre Krokvann. Februar 2013. 


Her har ulveparet kommet ned fra skårerputten og tatt turen over nordre Krokvann. Krokvannshytta skimtes i bakgrunnen. Februar 2013.